PÁR-Tech Kft
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a megrendelései során megadott személyes adatokat és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek és cégek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mertekben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthetőlegyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzak meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a PÁR-TECH Kft. által alkalmazott adatvédelmi, és adat kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezően elismer.

Jelen adat kezelési tájékoztató a www.par-tech.hu weboldalra terjed ki

 1. Az Adatkezelő megnevezése:

PÁR-TECH KFT.

Székhely, postacím: 2132, Göd Vasút u. 18

Adószám: 26126850-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-189156

E-mail: partech13@gmail.com

Telefon:06-70/882-8752

 Honlap: www.par-tech.hu

Adatvédelmi felelős neve és beosztása: Grünzweig Mihai-ügyvezető igazgató

Az ügyvezető üzemelteti a honlapot, amely a PÁR-TECH Kft. működése céljából jött létre.

 • Az adat kezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A megrendelések, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adat kezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az a adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 • gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény (továbbiakban grtv.) https: //net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
 • A személy- és vagyon védelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXVIII.tv.,
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500133.tv3.
 • Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 •  A megrendelésekhez, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A biztonságos és személyre szabott ajánlatok, szolgáltatások, vásárlások megrendelése érdekében elengedhetetlenül szükséges a törvényben foglalt személyes adatokat és a gépjármű adatokat felvenni.

4.2.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás, megrendelés, vásárlásigény bevevője ként az Ön hozzájárulása, továbbá egyes esetekben, így pl. sürgős szükség esetén a jogszabály kötelező előírása.

4.3.Az adatkezelés időtartama, kezelése

 A PÁR-TECH Kft. árajánlatok, megrendelések esetén az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat kezeli. Személyes okmányok adatait kezeli.

 Az Ön hozzájárulása bármikor visszavonható, amennyiben egyéb jogszabály (számlázás, szerződés, stb.) ezt nem gátolja meg. Az Adatkezelőt terhelő számviteli kötelezettség teljesítése érdekében és kizárólag abból a célból, a vásárlói adatok a könyvelést végző személy részére átadásra kerülnek. Más esetben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok átadása kizárólag jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése esetén történhet meg.(Pl. Adóhatósági vagy bűnüldözőszervek megkeresésére.) Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során, Strasbourgban,1981.január28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.éviVI. törvény alapján nem kérés nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval. Amennyiben a különböző forrásokból származó adatok összekapcsolására sor kerülne, ezt csak kizárólag megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás esetén tesszük meg, illetve amennyiben azt törvény megengedi. Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Adattovábbítás esetén ugyan csak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben az érintett a folyóévben első alkalommal kéri azt, minden további, a folyóévben benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérelem teljesítése esetén a tájékoztatás 3.000.-Ft+ÁFA összegű költségtérítés előzetes megfizetéséhez kötött. A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő. Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja. Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyan csak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli tájékoztatása mellett. Ha az adatkezelő az érintett helyesbít és, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A megrendelésekkel, szerződésekkel és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok megőrzésének ideje:

· Partnerszerződések 5 könyvelési év

· Munkaügyi szerződések 10 könyvelési év

.A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

4.4. Az ajánlatkéréshez az alábbi adatokat kérjük megadni:

Ajánlatkérőneve

Ajánlat kérő e-mail címe

Ajánlatkérő telefonszáma

4.5.A szolgáltatás megrendeléséhez az alábbi adatokat kérjük megadni:

Megrendelő neve

Megrendelő címe

Megrendelő adószáma

Megrendelő telefonszáma

 • Megrendelések, szolgáltatás igénybevételével és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon adatvédelmi felelősünkhöz.

5.1.Az adatvédelmi felelős elérhetősége

E-mail: partech13@gmail.com

Postaicím: Pár-Tech Kft 2132, Göd Vasút u. 18.

 Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében– csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett az Infotv.  alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatta Fővárosi Törvényszékhez (1055Budapest, Markó u.27. /Levelezési cím: 1363Budapest,Pf.16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22c /www.naih.hu) fordulhat.

6.Adatvédelmi szabályzat

Tájékoztatjuk Önt, hogy adatvédelmi szabályzatunk részletesen tartalmazza az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatásokat (pl.betekintés a dokumentációba, ki férhet hozzá az adatokhoz, másolás kérés lehetősége, adathordozhatóság, stb.). A szabályzat elérhető honlapunkon az alábbi linken: www.part-tech.hu

Göd, 2020.június 1